Regulamin

I Warunkiem korzystania z Serwisu jest:
1) akceptacja niniejszego Regulaminu;
2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 11, Google Chrome 62, Safari 5, Mozilla Firefox 57, Opera 49, z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies);
3) posiadanie urządzenia wraz z oprogramowaniem obługującym pliki zapisane w formacie CSV;
4) zarejestrowanie się w Serwisie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://staredomeny.pl/.

II Zasady rejestracji
1. Rejestracja w Serwisie odbywa się bezpośrednio poprzez stronę internetową https://staredomeny.pl/konto/rejestracja
2. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest przez Użytkownika
a) podanie imienia i nazwiska;
b) podanie działającego adresu e-mail;
c) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, zawierającego od 6 do 64 znaków;
d) udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usług, a także w celach marketingowych - udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail;
3. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość z prośbą o kliknięcie w link potwierdzający rejestrację.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz nieprawdziwe informacje udzielane przez Użytkownika podczas rejestracji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

III Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Świadczenie usług polega na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu.
2. Stronami umowy są:
a) Usługodawca – TBNET Tomasz Bagniewski siedzibą w Olsztynie przy ul. Władysława Trylińskiego 2, REGON: 366323076, NIP: 7393545466.
b) Użytkownik - każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
3. Przedmiotem umowy jest dostęp do treści Serwisu utrzymywanego w domenie staredomeny.pl, administrowanego przez Usługodawcę,
4. Umowa zostaje zawarta z chwilę opłacenia dokonanego zamówienia. Po zaksięgowaniu kwoty Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail o dostępie do opłaconej usługi.
5. Zamówienia nieopłacone są niewiążące. Użytkownik może dokonać zapłaty w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia.
6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem praw i interesów Usługodawcy i innych Użytkowników, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz do nieudostępniania treści Serwisu osobom trzecim. W razie nieprzestrzegania tego zapisu przez Użytkownika, Usługodawca może zaprzestać świadczenia usług, usunąć konto Użytkownika bez obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej opłaty.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka za wszelkie szkody o charakterze losowym, siły wyższej, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, zachowując należytą staranność, jak w szczególności z tytułu utraty danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu, działań osób trzecich lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za szkody powstałe na skutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie z winy Użytkownika do jego konta Użytkownika. Usługodawca nie gwarantuje poprawność danych dotyczących domen, pobieranych od osób trzecich.
8. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o ile nie wyraził on uprzednio zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostęp do Usług.
9. Użytkownik będący konsumentem, podczas składania zamówienia w Serwisie i przed zawarciem Umowy o dostęp do Usług będzie miał możliwość wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług. W związku z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostęp do Usług, Użytkownik z chwilą udzielenia takiej zgody, rezygnuje z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług.
10. Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może skorzystać z gotowego formularza (https://staredomeny.pl/upload/wzor-odstapienia.doc). Oświadczenie należy dostarczyć drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy. O zachowaniu terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy decyduje data stempla pocztowego.
11. W razie odstąpienia od umowy przez Użytkownika umowę uważa się za niezawartą. Usługodawca zwróci Użytkownikowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.
12. Do umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną znajduje odpowiednie zastosowanie ustawa z dnia 18.07.2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

IV Opłaty i płatności
1. Opłata za korzystanie z Serwisu, należna Usługodawcy od Użytkownika, ustalana jest według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej Umowy o dostęp do usług.
2. Płatności przeprowadzane są za pośrednictwem Krajowego Integratora Płatności S.A. (tpay).

V Dane osobowe – polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. Usługodawca traktuje ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby ich prywatność była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dobrowolnie dane osobowe przez Użytkowników Serwisu były chronione.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia przez Usługodawcę w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną.
4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 3 powyżej, w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy, a także za uprzednią zgodą Użytkownika może wykorzystywać jego dane osobowe w celach marketingowych.
5. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Użytkownika w toku rejestracji lub edycji konta Użytkownika.
6. Dane Użytkowników nie są sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej.
7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu może być powierzane w ramach odpowiedniej umowy podmiotowi trzeciemu (także zagranicznemu) w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
9. Użytkownikowi przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
10. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych czy też zgody w zakresie przesyłania informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej mogą być w każdej chwili odwołane.
11. Usługodawca ma obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
12. Serwis korzysta z plików cookies, aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników i zapewnić prawidłowe działanie Serwisu. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Blokada cookies może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

VI Zasady korzystania z Serwisu
1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
2. Usługi świadczone przez Serwis polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną zasobów Serwisu, na które składają się przetworzone listy usuniętych domen publikowanych przez NASk.
3. Dostęp do treści Serwisu jest płatny - zgodnie z cenami podanymi w cenniku lub na poszczególnych podstronach Serwisu. Uzyskanie dostępu do płatnych części Serwisu możliwe jest po złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty.
4. Dostęp do Serwisu przewidziany jest wyłącznie dla jednego Użytkownika. W przypadku rozpoznania przez Administratora, że z jednego konta, na którym wykupiony jest dostęp, korzysta więcej niż jeden Użytkownik, Administrator ma prawo usunąć konto bez zwrotu niewykorzystanej kwoty. Jeden Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu komputerach. W przypadku zalogowania się na drugim urządzeniu, sesja na poprzednim urządzeniu zostanie zakończona (Użytkownik zostanie wylogowany).
5. Usługodawca gwarantuje niezmienność ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług oraz stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia z opłaty.

VII Reklamacje
1. Nieprawidłowości w działaniu Serwisu lub dostępności do płatnych treści, z dokładnym opisem umożliwiającym Usługodawcy zlokalizowanie, zdiagnozowanie i usunięcie nieprawidłowości, należy niezwłocznie zgłosić za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://staredomeny.pl/kontakt.
2. Usługodawca w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia nieprawidłowości poinformuje Użytkownika, przy użyciu poczty elektronicznej, o sposobie załatwienia zgłoszenia.

VIII Zmiana Regulaminu
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, informując o tym z 14 dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną Użytkowników Serwisu.
2. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Użytkownika w terminie 14 dni od momentu otrzymania wiadomości uważa się za akceptację proponowanych zmian.
3. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik poniesie koszty świadczonych usług w wysokości, która odpowiada okresowi rzeczywiście świadczonej na jego rzecz usługi przez Usługodawcę. Pozostała, niewykorzystana część ulega zwrotowi Użytkownikowi w terminie do 14 dni od dnia usunięcia konta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.

IX Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.
2. Spory powstałe w wyniku zawartej umowy między Użytkownikiem i Usługodawcą podlegają rozpoznaniu przez sąd zgodnie z postanowieniami obowiązującego w Polsce prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie 1 lipca 2018 roku.